Amennyiben egy órán belül több típusú terméket vásárolsz az oldalon, egy szállítási díjat számolunk!

ADATVÉDELEM

ADATVÉDELEM

Szolgáltató a jelen webáruház használatához kapcsolódóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

2.      AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

2.1.   Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása az alábbiak maradéktalan teljesülése érdekében:

- a Vállalkozás és az Felhasználó közötti szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése;

- az Felhasználó véleményének megkérdezése a termékekről és szolgáltatásokról;

- tájékoztatás az oldal használatával és lehetőségeivel kapcsolatban;

- a működési hibák hatékony elhárítása.

2.2.   A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat elsődlegesen a Felhasználó és a Vállalkozás között létrejött szerződések teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a létrejött szerződések teljesítése. A Felhasználó által megadott személyes adatokat a Vállalkozás és a Szolgáltató közvetlen üzletszerzés, valamint az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kizárólag az Felhasználó előzetes tájékoztatását és engedélyadását követően használhatja. Az  ÁFF elfogadása egyúttal a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásnak is minősül. Ilyen esetben az adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig terjed, amelyet a Felhasználó írásban bármikor megtehet. A Szolgáltató jogosult valamennyi Felhasználó részére (a megadott személyes adatok felhasználásával) információkat küldeni a weboldal működésével, annak változásával kapcsolatban.

3.      SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE, MEGADÁSA, MEGTEKINTÉSE, MÓDOSÍTÁSA

3.1.   A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja a webáruház Felhasználóit, hogy személyes adataikat a Vállalkozás és a Szolgáltató, mint adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

3.2.   A Felhasználó személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapuló, a Vállalkozás és a Szolgáltató a megadott személyes adatokat kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

3.3.   A Felhasználó a Szolgáltató weboldalát személyes adatainak felfedése nélkül is megtekintheti, vannak azonban olyan szolgáltatások (például: rendelés), amelyek igénybevételéhez elengedhetetlen bizonyos adatok regisztráció keretében történő megadása, kezelése. A kötelezően kitöltendő adatmezők minden esetben csillaggal jelöltek.

3.4.   A Felhasználó a regisztráció során megadott és ennek alapján az üzemeltető által tárolt személyes adatait bármikor, korlátozás nélkül megtekintheti.

3.5.   A Vállalkozás és a Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó módosítsa a regisztráció során megadott személyes adatait azok megváltozása esetén. Mindezt megteheti az info@napipiacom.hu e-mail címen.

4.      SZEMÉLYES ADATOK TÖRLÉSE

A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra is, hogy a Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését kérje az info@napipiacom.hu e-mail címen. A törlésre irányuló kérelmet a Szolgáltató – további akadály fennállása hiányában – teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. A Vállalkozás és a Szolgáltató tájékoztatja Felhasználóit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti. A Vállalkozás felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi. A Felhasználók adatait abban az esetben, ha öt évig nem lépnek be a webáruház felületére, a Szolgáltató automatikusan törli, és a rendelkezésére álló adatokat megsemmisíti. A Vállalkozás ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek a webshop igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-91909/2015  

ThingstoBuy Kft.

2022, Tahitótfalu, Vadrózsa utca 2.

5.      A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE

5.1.   A Vállalkozás és a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait minden esetben a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak és hozzájárulásnak megfelelően használja fel, azokat harmadik félnek – jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel - nem adja ki.

5.2.   A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a csomagszállító cég irányába történő esetleges továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. A Vállalkozás a Felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

5.3.   Amennyiben a Vállalkozás és a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy az oldalon nyilvánosan hozzáférhető, illetve jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait megsértő módon használ fel, vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban lefektetett rendelkezéseket megszegi, illetve az oldal használata során kárt okoz, úgy megteszi a szükséges jogi intézkedéseket, s mindent elkövet, hogy az eljáró hatóságokat segítse a jogsértő személy személyazonosságának megállapításában.

6.      AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT ADATOK BIZTONSÁGA

6.1.   A Vállalkozás és a Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezeti lépést, óvintézkedést megtesz azért, hogy személyes adatait és azok minőségét védje, többek között korlátozza munkatársai között a személyes adatokhoz történő hozzáférést, arra csak ____ jogosult, biztosítja a folyamatos rendelkezést az olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelemmel, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, továbbá adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.

6.2.   A Vállalkozás és a Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. A Vállalkozás és a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

7.      JOGORVOSLAT

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A Felhasználó ezen felül jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat –választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

8.      KAPCSOLATFELVÉTEL

A Vállalkozás és a Szolgáltató számára fontos, hogy mit gondolnak az Felhasználók szolgáltatásairól és irányelveiről, ezért örömmel veszi, ha Felhasználói megosztják vele felmerülő kérdéseiket, észrevételeiket. Az adatok védelmére vonatkozó irányelvekkel kapcsolatban a Felhasználó a Vállalkozással, a sikeres megrendelés esetén megküldött visszaigazoló e-mailben szereplő, illetve a Szolgáltatóval, a jelen honlapon szereplő e-mailcímen veheti fel a kapcsolatot.

Jelenleg nincs ajánlat ebben a városban!